fbpx

Zainspiruj się Buglo Jungle! Sprawdź broszurę

NOWOŚĆ! Place zabaw linii Recykling. Zobacz katalog

×

KINGLO
Odkryjcie magię nowej linii produktów Buglo
KINGLO
KINGLO
twister
NOWE PRODUKTY!
ORGANIQ
twister
New urbaniq
New urbaniq
twister
Inspiracje
twister
baner-recykling-pl.jpg
baner-recykling-pl.jpg
Flora Play
Flora Play
NOWOŚĆ!
Flora Play
twister
NOWY PRODUKT!
TWISTER
twister
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Kodeks postępowania w biznesie

Preambuła

Kodeks postępowania w biznesie (dalej: „Kodeks”) zawiera standardy postępowania obowiązujące wszystkich pracowników oraz współpracowników Buglo Play sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Buglo Play sp. z o.o.”).

Kodeks powinien służyć jako przewodnik po codziennych praktykach biznesowych, kiedykolwiek i gdziekolwiek Buglo Play Sp. z o.o. prowadzi swoje działania. Reputacja Spółki zależy od moralnego, etycznego i zgodnego z prawem postępowania wszystkich pracowników i współpracowników.

Spółka prowadzi działalność zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, najwyższymi standardami etycznymi i najlepszymi praktykami biznesowymi, przestrzegając wartości i zasad, którymi kieruje się we wszystkich swoich działaniach.

Od każdego z nas oczekuje się działania z zachowaniem najwyższych standardów uczciwości i profesjonalizmu oraz przestrzegania niniejszego Kodeksu.

Kodeks nie stanowi wyczerpującej listy zasad i praw, które mogą mieć zastosowanie w danym przypadku, ale wytyczne zawarte w niniejszym Kodeksie mają pomóc w podejmowaniu właściwych decyzji każdego dnia.

Niezależnie od powyższego każdy pracownik i współpracownik Spółki jest zobowiązany do przestrzegania Polityki antykorupcyjnej, Wewnętrznej procedury Buglo Play sp. z o.o. w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oraz prawa w zakresie prawa antymonopolowego, a w szczególności cen kartelowych.

W powyższym zakresie Spółka przeprowadza niezbędne szkolenia, w których udział pracowników i współpracowników Spółki jest obowiązkowy.

Dla zapewnienia zgodności oraz ochrony wymienionych wartości oraz przeciwdziałania nieakceptowanym praktykom, Buglo Play Sp. z o.o. wdrożyła System zgłaszania i rozpatrywania zdarzeń, stanowiących naruszenie przepisów obowiązującego prawa, zasad etycznych oraz procedur wewnętrznych pod nazwą Procedura zgłaszania nieprawidłowości w Buglo Play sp. z o.o.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty uzupełniają Kodeks.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Kodeksu prosimy o kontakt z Zarządem Spółki lub Działem HR.

Wartości Buglo Play Sp. z o.o.

Kodeks Postępowania w Biznesie został opracowany tak, aby był zgodny z wartościami Spółki obejmującymi w szczególności szacunek, innowacyjność, odpowiedzialność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność społeczną oraz ekologiczną.

Od wszystkich pracowników i współpracowników Buglo Play Sp. z o.o. oczekuje się, że we wszystkich kontaktach biznesowych będą zachowywać się w sposób podkreślający wartości naszej Spółki.

Prowadzenie działalności Spółki

Od wszystkich pracowników i współpracowników Buglo Play Sp. z o.o. oczekuje się prowadzenia działalności w sposób profesjonalny. Pracownikom i współpracownikom surowo zabrania się jakiegokolwiek postępowania lub relacji z jakimkolwiek sprzedawcą, dostawcą, klientem, wykonawcą, członkiem rodziny lub inną osobą lub organizacją, które mogłyby być postrzegane jako konflikt interesów lub naruszenie zasad, którymi kieruje się Spółka. Jako pracownicy i współpracownicy Buglo Play sp. z o.o., musimy dbać o to, aby nasze osobiste interesy nie stały w konflikcie z naszymi obowiązkami wobec Spółki. Musimy unikać nawet pozorów konfliktu interesów.

Prezenty i rozrywka

Buglo Play sp. z o.o. jest zobowiązana do prowadzenia działalności w sposób etyczny. Spółka wymaga od wszystkich swoich dyrektorów, członków kadry kierowniczej, pracowników i współpracowników, aby zawsze postępowali uczciwie i przestrzegali wszelkich obowiązujących przepisów antykorupcyjnych we wszystkich jurysdykcjach, w których Spółka prowadzi działalność, i/lub które mogą mieć wpływ na jej działalność.

Zasady te obowiązują także wtedy, gdy ich przestrzeganie skutkuje brakiem pozyskiwania nowych klientów, niekorzystaniem z usług określonych osób trzecich lub partnerów, czy też opóźnieniami w prowadzeniu dotychczasowej działalności.

Szacunek

Od wszystkich pracowników i współpracowników firmy Buglo Play Sp. z o.o. oczekuje się traktowania siebie nawzajem w sposób profesjonalny, z godnością i szacunkiem. Buglo Play Sp. z o.o. jest zobowiązana do zapewnienia równych szans w zatrudnieniu.

Buglo Play Sp. z o.o. nie dyskryminuje żadnego pracownika, ani kandydata do pracy z powodu rasy, koloru skóry, religii, płci, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, informacji genetycznej, stanu cywilnego, narodowości, wieku, pochodzenia, ciąży, statusu weterana lub wojskowego, ani żadnej innej chronionej kategorii w odniesieniu do jakichkolwiek warunków zatrudnienia.

Spółka nie toleruje żadnego rodzaju molestowania, ani mobbingu.

Zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich naszych pracowników i współpracowników są dla Buglo Play Sp. z o.o. sprawą najwyższej wagi. Każdy z nas jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonywanie pracy oraz za przestrzeganie zasad i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w firmie i w zakładzie, jak również wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.

Wszelkie incydenty związane z bezpieczeństwem lub potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa należy natychmiast zgłaszać menedżerowi ds. BHP i swojemu przełożonemu.

Spółka przestrzega wszelkich zasad ochrony środowiska w odniesieniu do norm prawnych oraz standardów. Spółki oraz jej pracownicy i współpracownicy mają obowiązek minimalizowania zanieczyszczenia środowiska i dążenia do stałego doskonalenia się w tym zakresie.

Spółka jest orędownikiem społecznej odpowiedzialności biznesu, gdyż przyczynia się to do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa oraz jest zgodna z obowiązującym prawem i spójna z międzynarodowymi normami postępowania w tym zakresie.

Konkurencja

Spółka, jak i jej pracownicy i współpracownicy, wystrzega się wszelkich praktyk, które mogą, chociażby w najmniejszym stopniu, ograniczać konkurencję.

Spółka nie zawiera porozumień, niezależnie od formy, których celem lub skutkiem może być wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie zasad lub przepisów dotyczących konkurencji.

Dokumentacja, dane przedsiębiorstwa, informacje poufne

Wszyscy pracownicy i współpracownicy mają obowiązek chronić informacje poufne, do których mogą mieć dostęp.

Pracownicy i współpracownicy będą wykorzystywać informacje poufne Buglo Play Sp. z o.o. wyłącznie w autoryzowanych celach Spółki i tylko za zgodą kierownictwa Spółki. Poufne informacje Spółki należy udostępniać tylko tym pracownikom i współpracownikom Buglo Play Sp. z o.o., którzy muszą je znać.

Poufne informacje dotyczące pracowników i współpracowników Spółki nie powinny być nigdy ujawniane, ani przekazywane nikomu spoza Spółki, z wyjątkiem ich ujawnienia przez upoważnionych członków Działu HR, i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.

Aktywa Spółki

Właściwa ochrona i wykorzystanie zasobów Spółki jest obowiązkiem każdego pracownika i współpracownika.

Chociaż ograniczone wykorzystanie niektórych zasobów do celów osobistych jest dopuszczalne za zgodą kierownictwa Spółki, pracownicy oraz współpracownicy nie powinni nigdy traktować tego jako oczywistego uprawnienia, a jednocześnie powinni pamiętać, że przy korzystaniu z tych zasobów ich prawo do prywatności może być ograniczone.

Aktywa Spółki obejmują własność fizyczną, informacje, dane, dokumentację i własność intelektualną, komputery, sieci, dostęp do Internetu, oprogramowanie, systemy telefoniczne i poczty głosowej oraz osobiste urządzenia cyfrowe. Pracownicy i współpracownicy muszą prawidłowo zabezpieczyć te zasoby i chronić dane Spółki przechowywane w tych systemach.

Dodatkowe obowiązki Przełożonych

Kodeks nakłada na przełożonych dodatkowe obowiązki. Muszą oni zapewnić, że osoby przez nich nadzorowane rozumieją Kodeks i kwestie, które ich dotyczą. Przełożeni mają obowiązek egzekwowania postanowień Kodeksu i zgłaszania wszelkich podejrzeń jego naruszenia. Jako członkowie kierownictwa, przełożeni powinni wyznaczać standardy dla swojego działu.

Naruszenia, zgłaszanie problemów i zgodność z przepisami

Wszelkie podejrzenia naruszenia Kodeksu można zgłaszać swojemu przełożonemu, działowi HR lub dowolnemu członkowi Zarządu Spółki. W tym zakresie obowiązuje nasz wszystkich Procedura zgłaszania nieprawidłowości w Buglo Play sp. z o.o., stanowiąca system zgłaszania i rozpatrywania zdarzeń, stanowiących naruszenie przepisów obowiązującego prawa, zasad etycznych oraz procedur wewnętrznych.

Dokumenty do pobrania

- Kodeks postępowania w biznesie

Powiązane strony

- Procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

- Globalna polityka IT

- Polityka antykorupcyjna

- Procedura zgłaszania nieprawidłowości

X

Buglo