×

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa BUGLO PLACE ZABAW Sp. z o.o Sp. k. w wyniku rozwoju działalności eksportowej.

Wartość całkowita projektu: 242 864,73 zł

Wartość dofinansowania: 136 355,11 zł

Cele i efekty projektu:

Celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa BUGLO PLACE ZABAW Sp. z o.o. Sp. k. w wyniku rozwoju działalności eksportowej. Cel ten jest zbieżny z celem szczegółowym Działania 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw RPO WZ 2014 – 2020: stworzenie lepszych warunków dla rozwoju MŚP dzięki budowaniu potencjału eksportowego przedsiębiorstw, a także kreowaniu współpracy gospodarczej.

Projekt realizowany w ramach w ramach Osi priorytetowej 1 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw - wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozostałe posty

X

Buglo